ติดต่อสอบถาม

แผ่นพาร์ติชั่น พาร์ทิชั่น กั้นบนโต๊ะ P-04 บุผ้าหรือกระจก Table-screen, Mini-screen (กรุณายื่นแบบเลย์เอาท์ก่อนการผลิต)

มีการติดตั้ง 2 แบบคือ (1) แบบเจาะ Top โต๊ะโดยตรง และ (2) แบบหนีบข้าง Top (หน้าโต๊ะต้องมีระยะเว้าเข้าให้หนีบ)
กรุณายื่นแบบเลย์เอาท์ (Layout) และรูปเฟอร์นิเจอร์จริง (Picture) ที่ต้องการติดตั้ง เพื่อประกอบในการผลิต

จำนวนรายการ 35 รายการ มี 203 รุ่นย่อย
1 
1