ติดต่อสอบถาม

ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ เหล็กหนา 0.6 มม. (Metal index card cabinets)

ประกอบด้วย 2 หมวดย่อยคือ (1) ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร มี 3 ขนาดคือ 4, 5 และ 7 ลิ้นชัก (ลิ้นชักละ 2 แถว) (2) ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก มี 2 ขนาดคือ ลึก 32" และ 48" (กว้าง 44 " เท่ากัน) พร้อมขาตั้งเข้าชุด

จำนวนรายการ 13 รายการ มี 20 รุ่นย่อย
1 
1