CR180707:เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ล้วน หลังรู ข้างมีตัวเกี่ยว รุ่น C436 ขาเหล็กพ่นสี

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

กรณีลูกค้าใช้งานเก้าอี้เล๊คเชอร์ เก้าอี้เอนกประสงค์โพลี่ และต้องการให้ผลิตชิ้นพนักพิงและที่นั่งสีพิเศษ ทาง nsboffice มีบริการให้คะ จากรูปเป็นงานเก้าอี้อาคารเรียน 7 ช้ัน 90 ห้องเรียนของทางมหาวิทยาลัย ทางหน่วยงานต้องการโพลี่สีฟ้าใส (สีมาตรฐานจะมีแต่สีน้ำเงินและสีฟ้าอมเขียว) โครงเหล็กสีเทาเงา nsboffice บริการขนขึ้นอาคารตลอดจนการจัดเรียงให้พร้อมใช้งานคะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย