E33A003:ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD

E33A003
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD :<p>ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD :<p>ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD :<p>ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD :<p>ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD :<p>ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD :<p>ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD :<p>ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 และ 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD :<p>ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
   • สินค้าถัดไป E33A006
   • สินค้าถัดไป E33A005
   • สินค้าถัดไป E33A008
   • สินค้าถัดไป E33A007
   • สินค้าถัดไป E33A015
   • สินค้าถัดไป E33A016
   • สินค้าถัดไป E33A014
   • สินค้าถัดไป E33A004
   • สินค้าถัดไป E33A002
   • สินค้าถัดไป E33A009
   • สินค้าถัดไป E33A010
   • สินค้าถัดไป E33A011
   • สินค้าถัดไป E33A012
   • สินค้าถัดไป E33A013
   • สินค้าถัดไป E33A001
   • สินค้าถัดไป E33A003
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 แบบคือ 3 และ 4 ลิ้นชัก /โครงผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเรียบเนียบไปกับเนื้อเหล็ก กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด การเปิดลิ้นชักใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปัองกันการล้มของตู้ ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวน หรือแฟ้มสันห่วง /มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)

  รางลิ้นชักล้อไนล่อน รางลิ้นชักระบบลูกปืน ระบบป้องกันการล้ม
  No Yes No

  หมายเหตุ 

  • รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน
  • รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)
  • ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้

   

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,341.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 26

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E33A003-1:ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD-743

  ขนาด 45.2W* 62D* 103.1H cm   cm. มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)
  ปกติ 3,593 บาท เหลือ ราคา 3,341.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E33A003-2:ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก รุ่น ZINGULAR-ZD-744

  ขนาด 45.2W* 62D* 133H cm   มีให้เลือก 2 สีคือสีครีม และสีเทาสลับ(เทา/ครีม)
  ปกติ 4,243 บาท เหลือ ราคา 3,946.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา