CR171218:โต๊ะประชุมตรงบังตาเหล็ก และป็อบอัพหน้าโต๊ะ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ห้องประชุมที่มีงานระบบจอภาพ ไมโครโฟน และระบบไฟฟ้า internet สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม การใช้โต๊ะประชุมมาตรฐาน อาจไม่สามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆได้ ทาง nsboffice ปรับแบบโต๊ะประชุมตรงบังตาเหล็ก ชนชิดพื้น พร้อมรางวางจอติดตั้งด้านหน้า เพื่อให้ขอบล่างของจอพอดีกับหน้าโต๊ะ ไม่บังสายตาผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นรางร้อยสายงานระบบทั้งหมด ที่หน้าโต๊ะติดตั้ง popup ไฟฟ้าและ internet สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่นำ Laptop มาใช้