ติดต่อสอบถาม

CR170605:โต๊ะนักเรียนพลาสติก ระดับชั้นมัธยม

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

การใช้ชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกในห้องเรียน ทำให้คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเรียงโต๊ะเก้าอี้ตามรูปแบบการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากมีน้ำหนักไม่มากเท่าโครงเหล็ก