E31A029:โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม

E31A029
โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก LUCKYWORLD-FGS ขาเหล็กชุบโครเมียม:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว</p>
   • สินค้าถัดไป E31A021
   • สินค้าถัดไป E31A047
   • สินค้าถัดไป E31A046
   • สินค้าถัดไป E07A033
   • สินค้าถัดไป E31A019
   • สินค้าถัดไป E31A020
   • สินค้าถัดไป E31A017
   • สินค้าถัดไป E31A045
   • สินค้าถัดไป E31A018
   • สินค้าถัดไป E31A049
   • สินค้าถัดไป E31A023
   • สินค้าถัดไป E31A022
   • สินค้าถัดไป E31A048
   • สินค้าถัดไป E31A016
   • สินค้าถัดไป E31A042
   • สินค้าถัดไป E31A015
   • สินค้าถัดไป E31A041
   • สินค้าถัดไป E31A014
   • สินค้าถัดไป E31A013
   • สินค้าถัดไป E31A040
   • สินค้าถัดไป E31A057
   • สินค้าถัดไป E31A008
   • สินค้าถัดไป E31A039
   • สินค้าถัดไป E31A005
   • สินค้าถัดไป E31A002
   • สินค้าถัดไป E31A007
   • สินค้าถัดไป E31A050
   • สินค้าถัดไป E31A004
   • สินค้าถัดไป E31A038
   • สินค้าถัดไป E31A001
   • สินค้าถัดไป E31A006
   • สินค้าถัดไป E31A003
   • สินค้าถัดไป E31A010
   • สินค้าถัดไป E31A009
   • สินค้าถัดไป E31A011
   • สินค้าถัดไป E31A028
   • สินค้าถัดไป E31A043
   • สินค้าถัดไป E31A058
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป E31A034
   • สินค้าถัดไป E31A035
   • สินค้าถัดไป E31A052
   • สินค้าถัดไป E31A054
   • สินค้าถัดไป E31A036
   • สินค้าถัดไป E31A037
   • สินค้าถัดไป E31A055
   • สินค้าถัดไป E31A025
   • สินค้าถัดไป E31A032
   • สินค้าถัดไป E31A053
   • สินค้าถัดไป E31A033
   • สินค้าถัดไป E31A024
   • สินค้าถัดไป E31A056
   • สินค้าถัดไป E31A012
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือ 150W และ 180W cm. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงขา-คานทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 1.1/4X1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับคานเหล็กแป๊ป แกนพับทำด้วยเหล็กพ่นสี ชุบด้วยโครเมี่ยม ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,768.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 01

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E31A029-1:โต๊ะพับหน้าเหล็ก 150W cm. LUCKYWORLD-FGS-60150 ขาเหล็กชุบโครเมียม

  ขนาด 150W* 60D* 74H cm  ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว
  ปกติ 1,901 บาท เหลือ ราคา 1,768.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E31A029-2:โต๊ะพับหน้าเหล็ก 180W cm. LUCKYWORLD-FGS-60180 ขาเหล็กชุบโครเมียม

  ขนาด 180W* 60D* 74H cm  ผลิต 4สีคือสีเทาควันบุหรี่, สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล(ชาเย็น) และสีเขียว
  ปกติ 2,030 บาท เหลือ ราคา 1,888.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา