A04A028:มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm

A04A028
มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p> มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส (แบบเจาะหน้าโต๊ะ) 60W, 80W, 100W, 120W, 150W cm:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**</p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 5 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W และ 150W cm (30H ติดตั้งรวมตัวจับกระจกแล้ว สูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) / ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย / รับผลิตตามขนาด   **บริการรับติดตั้งเฉพาะ TOP ไม้ปาร์ติเกิ้ลที่ไม่เกิน 25 มม.**

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,073.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีกระจกมินิสกีนกระจกสีชา

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A04A028-1:มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส 60W*30H cm

  ขนาด 60W* 30H cm  ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย
  ราคา 1,073.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A04A028-2:มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส 80W*30H cm

  ขนาด 80W* 30H cm   ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย
  ราคา 1,109.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A04A028-3:มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส 100W*30H cm

  ขนาด 100W* 30H cm  ติดตั้งด้วยอุปกรณ์เสตนเลส / รับผลิตตามขนาด
  ราคา 1,200.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A04A028-4:มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส 120W*30H cm

  ขนาด 120W* 30H cm   ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย
  ราคา 1,236.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A04A028-5:มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส 150W*30H cm

  ขนาด 150W* 30H cm  ตัวจับกระจกแสตนเลส ติดตั้งเจาะบนแผ่นหน้าโต๊ะ / ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย
  ราคา 1,509.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา